Efemere images en containers

De opdrachtregel met uitleg voor een efemeer image en container met Docker.

Bouw, start en verwijder een Docker-container met één opdrachtregel.

docker run --rm $(docker build -q .)
  • docker run: De opdracht om een container aan te maken en te starten op basis van een image.
  • --rm: De opdracht om de container na het stoppen automatisch te verwijderen
  • $(commando): Commandosubstitutie: de uitvoer van een commando vervangt het commando zelf.
  • docker build: De opdracht om een Docker image te bouwen, een alias voor docker image build.
  • -q: De enige output is een het image-id bij succesvolle build.
  • .: het pad naar de omgeving gebruikt voor het bouwen van het image.